Tietoa tuulivoimasta

  • Tuulivoima on tuulen eli ilman virtauksen liike-energian muuntamista tuuliturbiineilla sähköksi. Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa, joka on peräisin Auringon säteilyenergiasta.
  • Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa. Tuulivoiman tuotannossa ei synny päästöjä ilmaan, veteen eikä maahan.
  • Tuulivoima poikkeaa perinteisestä sähköntuotannosta lähinnä sen tuotannon ajallisen vaihtelun vuoksi. Tuulisähkön tuotanto vaihtelee päivittäin tuulisuuden mukaan. Tyynet päivät, joita Suomessa on harvoin, eivät ole ongelma silloin, kun tuulivoimalla tuotetaan vain osa sähköstä hajautetusti ympäri Suomea.
  • Tuulivoima on voimakkaasti kehittyvä sähköntuotantomuoto.
  • Tuulivoimakapasiteettia on mahdollista lisätä merkittävästi nykyisestä. Vuoden 2015 lopussa Suomessa oli toiminnassa 387 tuulivoimalaa, kokonaiskapasiteetiltaan 1005 MW. Ne tuottivat noin 2,8 prosenttia Suomessa kulutetusta sähköstä (3,5% Suomessa tuotetusta sähköstä).
  • Nykyisin suurimpien laitosten koko on Suomessa 5 MW. Tulevaisuudessa yksittäisten tuulivoimaloiden koko etenkin merelle rakennettaessa kasvaa niin, että laitosten teho voi olla yli viisi megawattia.
  • Käynnistyäkseen tuulivoimalaitos vaatii 3 m/s tuulen. Laitoksen teho lisääntyy tuulen nopeuden kasvaessa. Yli 25 m/s tuulen nopeuksissa laitos yleensä pysäytetään, jotta vältytään laitevaurioilta.
  • Laitokset rakennetaan automaattisiksi, joten työvoimaa tarvitaan lähinnä vikojen korjaukseen ja huoltoon. Tuulivoimalan käyttöikä on 20-25 vuotta, jonka aikana osia joudutaan vaihtamaan ja korjaamaan.

Lähteet: Wikipedia, Energiateollisuus, Motiva 

 

 

 

 

MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN TUULIVOIMA
Tuulivoima on tuulen eli ilman virtauksen liike-energian muuntamista sähköksi. Tuulivoimaloissa tuulen liike-energia muutetaan lapojen pyörimisliikkeeksi ja siitä edelleen sähkövirraksi.

1990-luvulta lähtien tuulivoima on ollut maailman nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto. Tuulienergiaa on kaikkialla maailmassa ja sen mahdollisuuksista on hyödynnetty vasta pieni osa. On arvioitu, että hyödynnettävissä olevat tuulienergiavarat ovat yli kymmenkertaiset koko maailman sähkönkulutukseen verrattuna.

Kehittyvä energiantuotantotapa
Tuulisähkön tuotanto poikkeaa perinteisestä sähköntuotannosta ajallisen vaihtelunsa vuoksi. Tuotanto vaihtelee päivittäin tuulisuuden mukaan. Käynnistyäkseen voimalaitos vaatii 3 m/s tuulen. Laitoksen teho lisääntyy tuulen nopeuden kasvaessa. Tämä luonnollinen vaihtelu tasoittuu sillä, että tuotanto hajautetaan eri alueille ja tuulivoimaa käytetään muiden energiantuotantomuotojen rinnalla.

Tuulivoima on kehittymässä oleva sähköntuotantomuoto, jonka taloudellinen kannattavuus vaatii tukitoimia. Voimalan kustannukset painottuvat rakennusajalle. Tuulivoimakapasiteettia on mahdollista lisätä Suomessa merkittävästi nykyisestä. Nykyisin suurimpien laitosten koko on 3-5 megawattia. Tulevaisuudessa yksittäisten tuulivoimaloiden koko etenkin merelle rakennettaessa kasvaa yli viiteen megawattiin.

Tuulivoima on uusiutuvaa, päästötöntä energiaa. Sen tuotannossa ei synny kasvihuonekaasupäästöjä ilmaan, veteen eikä maahan. Päästötöntä sähköä saadaan koko tuulivoimalan toiminta-ajan eli käytännössä 20 - 25 vuotta.

Tuulivoimalla korvataan sähköjärjestelmässä muuttuvilta kustannuksiltaan kalleinta tuotantoa. Tämä on Pohjoismaissa pääosin hiililauhdevoimaa. Oleellista onkin tarkastella kokonaispäästöjä vuositasolla. Jokainen uusiutuvalla energialla tuotettu megawattitunti vähentää päästöjä verrattuna tilanteeseen, jossa sama sähkö olisi tuotettu hiilellä, kaasulla, öljyllä tai turpeella.

Tuulivoimatuotannon ympäristövaikutukset
Tuulivoiman suurin ympäristövaikutus on sen merkitys maisemalle. Voimalat aiheuttavat myös jonkin verran ääntä ja auringonvalon heijastumista. Tästä syystä voimalaitokset sijoitetaan merelle tai maalle paikkaan, jossa vaikutukset maisemaan, asuinympäristöön ja kulttuuriperintöön ovat mahdollisimman vähäisiä. Teollisuusalueelle rakennettava iso tuulivoimapuisto on yleensä ympäristövaikutusten näkökulmasta paras vaihtoehto.

Tuulivoimaloiden vaikutus linnustoon on todettu erittäin vähäiseksi. Kasvillisuudelle tuulivoimalaitoksista ei juuri ole haittaa lukuunottamatta rakentamisaikana tehtäviä maansiirtotöitä.

Kokonaisuudessaan tuulivoiman käytön hyöty ympäristölle on merkittävämpi kuin haitta. Tuulienergian tuotannon päästöttömyys on sen tärkein etu ja luonto hyötyy sähköntuotannon päästöjen pienenemisestä.